วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน AppServ และระบบจัดเก็บไฟล์

ระบบการจัดเก็บไฟล์ Apache, PHP, MySQL หลังจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์หลังจากการติดตั้งโปรแกรม AppServ

โครงสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์ของ Apache Web Server
• apache/bin            เป็นที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานหลักของ Apache
• apache/conf           เป็นที่เก็บค่าคอนฟิกระบบของ Apache
• apache/error          เป็นที่เก็บการแจ้ง Error Template (มีเฉพาะ Apache 2)
• apache/icons          เป็นที่เก็บไอคอนต่างๆ
• apache/logs           เป็นที่เก็บ Log การทำงานของ Apache
• apache/modules     เป็นที่เก็บโมดูลเสริมของ Apache

โครงสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์ของ MySQL Database
• mysql/bin               เป็นที่จัดเก็บโปรแกรมการทำงานหลักของ MySQL
• mysql/data             เป็นที่เก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของ MySQL โดยแต่ละ Table จะแยกเป็น Directory ย่อยๆ
• mysql/share            เป็นที่เก็บ Error Message แยกตาม Charset

โครงสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์ของ PHP
• php                         เป็นที่ php Command line Execution และ DLL Library
• php/ext                   เป็นที่เก็บ PECL PHP Extension ของ PHP (มีเฉพาะ PHP 5)
• php/extension          เป็นที่เก็บ PECL PHP Extension ของ PHP (มีเฉพาะ PHP 4)
• php/PEAR                 เป็นที่เก็บ PEAR Framework Components ของภาษา PHP

โครงสร้างระบบการจัดเก็บไฟล์เว็บไซต์ไดเรกทอรี่ www
• www                         เป็น Directory Root สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ของเว็บไซต์
• www/cgi-bin              เป็นที่เก็บไฟล์โปรแกรมประเภท CGI
• www/phpMyAdmin      เป็นที่เก็บโปรแกรม phpMyAdmin
• www/appserv             เป็นที่เก็บไฟล์ของ appserv สามารถลบทิ้งได้ทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จ
• www/index.php          ไฟล์หน้าแรกของเว็บไซต์ 
สามารถลบทิ้งได้ทันทีหลังจากติดตั้งเสร็จวิธีการเขียนโปรแกรมและทดสอบการใช้งานเบื้องต้น

หลังจากติดตั้งโปรแกรม AppServ และเข้าใจถึงโครงสร้าง Directory ต่างๆ แล้วก็สามารถเริ่มเขียนโปรแกรมภาษา PHP หรือจัดทำเว็บไซต์ได้ทันที โดยข้อมูลต่างๆ ที่ทำขึ้นนั้นจะต้องเก็บลงใน C:/AppServ/www เช่น หากทำโปรแกรมชื่อว่า test.php หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วต้องการเริ่มต้นทดสอบรันโปรแกรม ให้ทำการเปิด Browser ขึ้นมา แล้วเรียกตรงไปที่ชื่อไฟล์โปรแกรมที่สร้างขึ้น เช่น http://localhost/test.php ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างการทดสอบโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PHP

 

Comments are closed.